Praćenje objekata u izgradnji

Na osnovu podataka glavnog projekta ili druge tehničke dokumentacije, vršimo obeležavanje objekata na terenu, praćenje realizacije projekta, obeležavanje regulacione linije, visinskih kota ili trase.