Legalizacija-ozakonjenje objekata

Beogeo pruža potpunu podršku svojim klijentima u procesu ozakonjenja nelegalno građenih objekata. U saradnji sa arhitektonskim biroom, pravnim saradnicima, katastrom i lokalnom samoupravom vršimo kompletnu legalizaciju objekata.

Postupak ozakonjenja objekta

Postupak ozakonjenja objekata omogućava da se nelegalno izgrađeni objekat uvede u zakonske okvire, ucrta u katastar i upiše u zemljišne knjige.
Objekti koji su upisani u katastar omogućavaju vlasniku lakšu prodaju jer ne postoji sumnja u vlasništvo nad objektom, upisani objekat može služiti kao zalog za kredit a možete i osigurati objekat.
Jednostavno – zna se šta je čije!

Postupak podrazumeva nekoliko koraka:

Prvi korak je prijava za legalizaciju.

Ako nemate prijavu po ranijem zakonu potrebno je da sačekate Građevinskog inspektora ili da se sami prijavite službi Građevinske inspekcije nadležne lokalne samouprave. Građevinski inspektor piše prijavu i šalje je nadležnom organu koji po službenoj dužnosti pokreće postupak legalizacije.

 

Drugi korak je izrada tehničke dokumentacije i pribavljanje vlasničke dokumentacije, odnosno rešavanje vlasničkog pitanja na objektu i zemljištu.

Dokumentacija potrebna za legalizaciju objekata:

  • geodetski snimak
  • geodetski elaborat za ucrtavanje objekta u katastar nepokretnosti ( manual )
  • izveštaj o zatečenom stanju objekta
  • dokaz o vlasništvu nad zemljištem ( list nepokretnosti ili drugi validan dokument )

Često će Sekretarijat za legalizaciju zatražiti dodatnu dokumentaciju, shodno odgovarajućim uslovima za legalizaciju objekta, kao što je uverenje o geološko-inženjerskom ispitivanju kod objekata gde je registrovano klizište i sl.

Sva pomenuta dokumentacija se dostavlja nadležnoj službi lokalne samouprave za ozakonjenje.

Treći korak je uplata takse.

Kada nadležni organ utvrdi da postoji mogućnost ozakonjenja, obaveštava vlasnika nezakonito izgrađenog objekta da u roku od 15 dana od dana dostavljanja obaveštenja plati taksu za ozakonjenje, propisanu zakonom.

 

Četvrti korak je upis u katastar.

Danom pravnosnažnosti rešenja o ozakonjenju stiču se uslovi za upis prava svojine u katastar. Nadležni organ po službenoj dužnosti dostavlja elaborat geodetskih radova i primerak pravnosnažnog rešenja o ozakonjenju organu nadležnom za poslove državnog premera i katastra.
Organ nadležan za poslove državnog premera i katastra donosi rešenje o kućnom broju i vrsi upis prava svojine na objektu, odnosno posebnim delovima objekta.

Ovim je procedura završena i objekat je postao legalan i upisan u katastar!