Interna deoba parcele

U slučaju da Vam je potrebna deoba parcele samo na terenu, vrši se interna deoba parcele. Čest je slučaj da deoba parcele u katastru nepokretnosti nije moguća ili da stranke ne žele sprovodjenje deobe, u tom slučaju se na osnovu dogovora ili ugovora i drugih tehničkihi pravnih  rešenja formiraju delovi parcela i njihova deobna linija obeležava na terenu. Napominjemo da internom stranke i dalje ostaju suvlasnici na celoj parceli.

Na osnovu interne deobe parcele, vrši se izrada Skice načina korišćenja u kojoj su naznačene deobne linije interne deobe i površine delova parcele.

Skica načina korišćenja je validan dokument o definisanju prava korišćenja-svojine na odgovarajućem delu parcele pred nadležnim sudom ili notarom prilikom prodaje.