Formiranje gradjevincke parcele-parcelacijaFormiranje građevinske parcele se sprovodi pre izgradnje i dobijanja gradjevinske dozvole a često je i jedan od osnovnih načina da se suvlasnici parcele knjiže u celosti na novoformiranoj parceli . Novoformirana gradjevinska parcela može da zadrži oblik stare parcele ali se takodje pri formiranju može izvršiti parcelacija ili preparcelacija na više drugih parcela.
Formiranje gradjevinske parcele se vrši u reonu građevinskog zemljišta i mora da ispunjava urbanističke uslove predvidjene za to područje.
U slučaju potrebne parcelacije, vrši se izrada projekta parcelacije i projekta geodetskog obeležavanja.
Nakon usvajanja projekta parcelacije obeležavaju se nove parcele na terenu na terenu i sprovodi formiranje u nadležnom katastru nepokretnosti.

Etape formiranja gradjevinske parcele su sledeće:

pribavljanje informacije o lokaciji od Sekretarijata za urbanizam(vidi kako)
rešavanje pravno-imovinskih odnosa na nepokretnosti (mora biti rešeno vlasništvo na parceli pre sprovodjenja u katastru) i izrada saglasnosti za parcelaciju koja je i ujedno ovlašćenje geodetskoj i urbanističkoj agenciji da sprovede promenu,
izrada katastarsko-topografskog plana i preuzimanje zvaničnih podataka od katastra o postojećem stanju
Po potrebi pribavljanje potvrde saglasnosti Sekretarijata za saobraćaj ukoliko nema regulisane saobraćajnice
izrada Projekta parcelacije i Projekta geodetskog obeležavanja
izrada geodetskog elaborata za realizaciju projekta parcelacije i predaja nadležnom katastru nepokretnosti.