Omedjavanje

Prvi korak pre kupovine parcele je uvid u položaj parcele na terenu. Takodje ukoliko želite internu deobu, možemo na osnovu dogovora odvojiti deo parcele i obeležiti na terenu.

Najpre je neophodno prijaviti obnovu granice parcele nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti, kako bi se od nje preuzeli zvanični podaci o određenoj katastarskoj parceli. Kada katastar izda tražene podatke, vrši se provera istih jer se neretko dešava da koordinate međnih tačaka parcela, koje se u katastru vode, nisu sračunate na ispravan način. Obnovi granica parcele na terenu treba pristupiti tek nakon izvršene provere. Obnova granica parcele podrazumeva da se nekada snimljeno stanje ponovo uspostavi na terenu, a to se može izvesti samo sa iste mreže geodetskih tačaka sa koje je i važeći premer obavljen. Nakon otkrivanja geodetskih tačaka u neposrednoj blizini parcele koja se omeđava, pristupa se iskolčavanju međnih tačaka parcele.