Svi objekti gradjeni pre 2015.godine a za koje nije izdata gradjevinska dozvola predmet su legalizacije odnosno ozakonjenja. Predmet legalizacije su stambeni, pooslovni, privredni, pomoćni, stanovi i ostali objekti obuhvaćeni Zakonom o planiranju i izgradnji mogu da se ozakone u slučaju da ispunjavaju uslove predviđene Zakonom o ozakonjenju (sada poslednji od oktobra 2018.god).
Suština ozakonjenja objekta je izdavanje upotrebne dozvole na osnovu rešenja o ozakonjenju koje za objekte do 800m2 (400 za prigradske opštine) izdaje lokalna opština a za veće od 800m2, Sekretarijat za ozakonjenje u upravi grada Beograda.

Uslovi za ozakonjenje:Jedan od glavnih uslova je rešeno pravno-imovinsko stanje na parceli na kojoj se objekat nalazi.
U slučaju da je  na parceli, na kojoj se objekat nalazi, više suvlasnika, neophodna je njihova saglasnost (primer saglasnosti možete preuzeti ovde - link). Kada je imalac prava na zemljištu lokalna samouprava-opština ili grad, neophodno je od njih pribaviti saglasnost na osnovu potvrde odeljenja za ozakonjenje da je postupak legalizacije moguć.  Kada je predmet ozakonjenja stan ili lokal, neophodno je da je ostatak objekta u kome se stan nalazi uknjižen i da podnosilac poseduje pravni osnov za stan i saglasnost skupšine stanara za ozakonjenje posebnog dela-stana ili lokala.
Jedan od glavnih uslova je definisan Zakonom iz 2015.godine da objekti moraju biti vidljivi na satelitskom snimku, zvanično priznatom od strane Republičkom geodetskog zavoda (vidljivost objekta se može proveriti na zvaničnom portalu katastra - link).

Dokumentacija

:

Pored neophodne pravne dokumentacije, potrebno je pribaviti i odgovarajuću tehničku dokumentaciju.
Ukoliko je predmet legalizacije objekat ili deo objekta prvo je neophodno proveriti da li je objekat ucrtan u katastar odnosno njegova dogradnja (dogradnja može da bude proširenje ili nadogradnja-promena spratnosti). Ukoliko nije evidentirana promena na planu, neophodan je geodetski elaborat koji izradjuje ovlašćena geodetska organizacija. U slučaju da ne možete da proverite da li je promena evidentirana u katastru, pozovite nas, rado ćemo Vam pomoći. Izrada elabrata geodetskih radova se vrši na osnovu geodetskog merenja nakon prijave radova nadležnoj službi katastra nepokretnosti.
Kod stanova i lokala kao i kod objekata koji se dela na više posebnih delova - stanova, lokala, garaža, potreban je i elaborat za upis posebnih delova objekta. Upis posebnih delova-etažiranje se vrši merenjem svih prostorija stana odnosno lokala i izradom skice posebnih delova koja je sastavni deo elaborata geodetskih radova.

Kao osnov za procenu položaja, visine, infrastrukture i dimenzija objekta odeljenju za ozakonjenje se prilaže geodetski snimak. Geodetski snimak sadrži informaciju položaja predmetnog objekta na podlozi važećeg katastarskog stanja. Geodetski snimak u digitalnoj formi koristi arhitekta kao podlogu za izradu izveštaja o zatečenom stanju.
Za svaki objekat ili poseban deo arhitekta mora da izradi izveštaj  zatečenom stanju pri čemu definiše korisnu i bruto površinu, formu, dimenzije objekta odnosno posebnog dela. Ukoliko se radi o prenameni nekorisnih u korisne površine - prenamena delova objekta, mora da prikaže uporedjenje prethodnog i novog stanja objekta. Takodje se utvrdjuje da li je objekat povezan na infrastrukturu i stabilnost objekta u konstruktivnom smislu.

Kod odredjenih zona gradnje, odeljenje za ozakonjenje objekata insistira na izradi geotehničkog elaborata kojim se potvrdjuje stabilnost tla na kome se objekat nalazi.

Kako je često legalizacija svojstvena za svaku lokaciju, podnosioci nemaju izbora sem da traže pomoć stručnih lica u rešavanju svojih problema. U toj situaciji Vam stojimo na raspolaganju da Vas posavetujemo i zajedničkim snagama rešimo pravne i tehničke probleme.